Referat fra Generalforsamling

Strandgårdens Grundejerforening, Rågeleje

Referat af generalforsamling lørdag d. 26. maj 2018 på Græsted Kro, Græsted

 1. 1.       Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Søren Loose, Mosevænget som dirigent. Ingen andre stillede op, så Søren blev enstemmigt valgt. Dirigenten oplyste, at dagsordenen var udsendt rettidig sammen med regnskab og budget. Tilstede var 20 parceller.

 1. 2.       Bestyrelsens beretning

Formandens beretning omhandlende følgende emner:

 • Formanden startede med at byde velkommen til de nye husejere og pointerede, at det var godt, at vi havde det rart sammen og refererede til pjecen om godt naboskab og at de fleste var flinke til at holde deres grunde pænt.

Desuden opfordrede formanden forsamlingen til, at man viste interesse for den grundejerforening man nu var medlem af enten i form af at stille op til bestyrelsen eller at deltage i møder som dette. Den enkelte husejer står også langt bedre i tilfælde af sager, da der så findes en bestyrelse, man kan henvende sig til.

 

 • Formanden gjorde også opmærksom på afsnittet i pjecen omkring hegn på egen grund ud til vej, at man respekterede henvisningen om, at det blev placeret tilstrækkeligt langt inden på grunden, så der var plads til en grøn beplantningen imellem hegn og rabat.

 

 • Kloakering blev udvidet til yderligere 6 parceller, men var fortsat ikke afsluttet endeligt, da hovedentreprenøren ikke har formået at klare opgaven, idet der tilsyneladende var en højere grundvandstand end de havde regnet med og det afsluttende arbejde er derfor udeblevet, og opgaven skulle færdiggøres af anden entreprenør. Det afsluttende asfalt arbejder er nu afsluttet og der mangler blot en færdiggørelse af rabatter.

 

 • Vores veje er i generelt i god stand, men vi har kort før dette møde fået udbedret et større hul på hjørnet af Strandgårdsvej og Maglehøjvej med efterfølgende opmaling af hajtænderne på Standgårdsvej.

 

 • Forsommerens lave nedbørsmængde har bevirket, at der ikke har været store vandproblemer dette forår. Opstår der problemer omkring den enkeltes parcel, er der op til den enkelte grundejer at løse problemet. Det er ikke en sag for foreningen. Foreningen sørger for, at vores dræn fungerer ved at kontrollere, at vandet løber i brøndene. Er det ikke tilfældet, bliver der bestilt spuling af disse.

 

 • Medlemskabet i Gribskov Grundejerforening Øst har nu i et par år været givtigt for bestyrelsen, hvor man deltage i de 2 møder, der afholdes om året. Her bliver man orienteret om tiltag fra kommunen om bl.a vores strandforhold og om hvilke regulativer, vi som grundejerforening er underlagt, som f.eks. den nye Persondataforordning.

 

 • Formanden opfordrede afslutningsvis, forsamlingen til at opdatere bestyrelsen med deres nye e-mail adresse og redegjorde for bestyrelsen sammensætning efter, at den nyvalgte kasserer i 2017 Marlene Bodilsen trak sig kort efter konstitueringen og at den aftrådte kasserer Birthe Duus valgte at genindtræde på kassererposten frem til 2019.

 

Til beretningen var der ingen yderligere kommentarer fra forsamlingen og den blev derfor enstemmigt godkendt.

 1. 3.       Regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde regnskabet 2017 til godkendelse, det udviste et underskud på 4.628 kr. Aktiverne viste ved udgangen af 2017 en status på 196.452 kr., der udelukkende består af indestående i pengeinstitut. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. 4.       Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemsbidrag og honorarer for 2018. 

Kassereren fremlagde 2019 budgettet samt stillede forslag til uændret kontingent til foreningen og vejfonden. Der var enighed i forsamlingen om at følge dette forslag, så budgettet blev enstemmigt godkendt.

 1. 5.       Behanding af indkomne forslag.

Der var i år ikke nogle indkomne forslag, der skulle behandles.

 1. 6.       Valg til bestyrelse.

         Formand Anette Kampf, Anders Valentiens Vej afgik efter tur og modtog genvalg for en 2 års periode.

         Sekretær Bjarne Lindqvist, Stærevænget, afgik efter tur og modtog genvalg for en 2 års periode.

         Bestyrelsesmedlem Henrik Stilbo, Maglehøjvej, afgik efter tur og modtog genvalg for en 2 års periode.

         Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Finn Luff, Strandgårdsvej valg for en 2 års periode.

         Som ny suppleant blev Roland Jensen, Strandgårdsvej valgt for 1 år.

 

 

 1. 7.       Valg af revisor og suppleant.

Revisor Jeppe Rosenmejer, Strandgårdsvej, blev genvalgt uden modkandidater og som revisorsuppleant blev Soren Lose, Mosevænget valgt.

 1. 8.       Eventuelt

Til orientering blev der fremlagt en sag om en ny mobilantenne mast på vores naboforenings areal mod øst, som man netop har godkendt. Bestyrelsen indhenter nærmere oplysninger ved at kontakte foreningen.

Det blev aftalt, at drænplaceringerne på forenings areal bliver tegnet op og man kan rettet henvenelse til formanden for en oversigt.

Formanden forklarede om hjertestarteren i vores område og dens placering.

Sidste diskussionspunkt på mødet omhandlede en generel diskussion om kloakeringerne i området og de komunale aspekter ved eventuel fremtidig kloakeringer.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. 11:10

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Original underskrevet af sekretær Bjarne Lindqvist og dirigent Søren Loose

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 22:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18

...
17.12 | 13:55
Bestyrelsesreferater har modtaget 8
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
Du kan lide denne side